Phầm mềm quản trị nhân sự, tiền lương

Print

Written by Administrator Sunday, 22 August 2010 10:44

Phân hệ được sử dụng để hỗ trợ thông tin chính sách nhân sự của công ty và tự động hóa hạch toán với nhân viên. Trong số các tính năng của phân hệ có các tính năng sau:

 

 

  • hoạch định nhu cầu về nhân sự;
  • lập kế hoạch lao động và lịch biểu nghỉ phép của nhân viên;
  • giải quyết nhiệm vụ bảo đảm kinh doanh bởi cán bộ - tuyển dụng, lập tờ khai lý lịch và đánh giá;
  • kế toán nhân sự và phân tích thành phần nhân sự;
  • phân tích mức độ và nguyên nhân luân chuyển nhân sự;
  • quản lý luân chuyển chứng từ pháp quy;
  • tính tiền lương của công nhân viên nhà máy
  • tự động tính tiền phụ cấp, khấu trừ và tiền thuế theo luật pháp;
  • tự động tính các khoản trích theo lương và phí bảo hiểm bắt buộc.